CZ EN DE
Úvodní stránkaO firměOd historie po současnost

Od historie po současnost

Šlechtitelská stanice Velhartice

Vznikla v roce 1957, šlechtění brambor bylo na stanici převedeno v letech 1958 - 1960 ze Šlechtitelské stanice Borek u Nepomuku. Šlechtitelská stanice Borek u Nepomuku byla zřízena v roce 1952 zkušeným šlechtitelem brambor panem Václavem Zimmermannem. Stanice měla za úkol šlechtění brambor pro Plzeňský kraj. Pan Václav Zimmermann ačkoliv pracoval ve velmi obtížných podmínkách, v krátké době vytvořil velmi solidní základ šlechtění brambor v západních Čechách. Jakmile však během několika let zjistil nevhodnost umístění stanice z hlediska výroby zdravé sadby, zorganizoval v podhůří Šumavy pokusy s brambory ve snaze nalézt vhodnější oblast pro umístění stanice. Klimaticky i provozně nejvhodnější se ukázalo okolí Velhartic.


Přemístění stanice

Státními orgány a Šlechtitelským a semenářským podnikem bylo tehdy rozhodnuto přemístit šlechtitelskou  stanici do Velhartic. Území Velharticka bylo v té době zemědělsky velmi specifické. Existovalo zde velké množství drobných vlastníků půdy - řemeslníků, kteří tyto pozemky získali při parcelacích statku patřícího k hradu Velhartice. V průměru tito drobní vlastníci obhospodařovali 2,1 ha půdy zpravidla na 3 - 6 různých místech v katastru. Za této situace došlo v roce 1958 ke kolektivizaci a převzetí pozemků šlechtitelskou stanicí. Zprvu stanice obhospodařovala 250 ha zemědělské půdy. Po roce 1959 to pak bylo celkem 350 ha. V roce 1962 se půdní fond dále rozšířil o sousední farmu státního statku v Tajanově a bylo dosaženo celkové výměry 460 ha zemědělské půdy.

 

Novodobá historie

Stanice od svého založení až do konce roku 1976 patřila k Šlechtitelskému a semenářskému podniku Lužany. Díky tehdejšímu vedení podniku i šlechtitelské stanice byla v krátké době postavena řada provozních staveb potřebných pro činnost stanice včetně citlivých úprav jejich okolí. Postupně probíhaly adaptace stodoly a stáje na bramborárny, výstavba vytápěných skleníků, výstavba nové bramborárny, administrativní budovy a laboratoře, výstavba objektu pro živočišnou výrobu, vybudování příjmu obilí. Od roku 1977 byla šlechtitelská stanice Velhartice delimitována, stejně jako ostatní bramborářské šlechtitelské stanice v České republice, do nově vzniklého Výzkumného a šlechtitelského ústavu bramborářského v Havlíčkově Brodě.

 

Privatizace stanice

Po roce 1989 došlo nejprve k rozdělení VŠÚB na Výzkumný ústav bramborářský a Šlechtitelský ústav bramborářský v Havlíčkově Brodě. Většina šlechtitelských stanic patřících pod Šlechtitelský ústav bramborářský byla v roce 1992 privatizována na akciové společnosti a později byla zařazena do 2. vlny kupónové privatizace. Takto byla v roce 1992 rovněž založena společnost Vesa Velhartice, a.s. Základní jmění společnosti činí 26.120.000 Kč. Společnost hospodaří zhruba na 390 ha zemědělské půdy pronajaté od soukromých vlastníků a státu. V současné době zaměstnává 36 pracovníků včetně pracovníků šlechtění brambor, živočišné výroby, jídelny, dílen a také i obchodu. Společnost každoročně investuje významné částky do rozvoje šlechtění brambor, vybavení zemědělské výroby a nákupu zemědělské půdy. I přes horší půdně klimatické podmínky patří Vesa Velhartice k předním zemědělským podnikům v okrese Klatovy.
Prvním vedoucím šlechtitelské stanice ve Velharticích byl Jaroslav Herma (1957-1958), dlouholetým vedoucím stanice, který se nejvíce zasloužil o její vybudování a úspěchy pak byl Ing. Rudolf Findejs, CSc. (1959-1984), od roku 1985 byl vedoucím stanice a následně ředitelem společnosti Vesa Velhartice a.s. Ing. Petr Ruda (1985-1994), od roku 1995 vykonává funkci ředitele společnosti Ing. Viktor Kopačka.

 

Šlechtění brambor a produkce sadby

Od založení pracoviště se na úseku šlechtění vystřídala řada šlechtitelů brambor, kteří významně přispěli k rozvoji této činnosti na stanici. Bez jejich svědomité a tvůrčí práce by nebylo možné dosáhnout současných šlechtitelských úspěchů. Za dobu existence šlechtitelské stanice zde bylo vyšlechtěno celkem 31 původních českých odrůd brambor (z toho do roku 2000 to bylo 11 odrůd). Jejich kvalitu potvrzuje zájem českých a zahraničních pěstitelů. Na tvorbu nových odrůd pak logicky navazuje kvalitní udržovací šlechtění. V současné době jsou jako jeho základ využívány pouze zcela zdravé rostlinky z tkáňových kultur pěstované v technickém izolátu. Takto získané hlízy jsou dále rozmnožovány v prostorovém izolátu a následně přihlašovány v množitelském cyklu jako super elita (SE). Oblast velharticka patří v rámci České republiky k těm nejzdravějším, co se týká výskytu virových chorob. Takto vyrobená sadba je následně množena u smluvních partnerů. O pěstování odrůd společnosti Vesa Velhartice roste zájem nejen v České republice, ale i v zahraničí, o čemž svědčí zvyšující se množitelská plocha těchto odrůd. Zahraniční obchod je pro firmu velice důležitý a záměrem vedení společnosti je nadále ho úspěšně rozvíjet. Z českých šlechtitelských společností je Vesa největším exportérem sadby do zahraničí. Objem vyvezené sadby ze sklizně 2008 stoupl oproti roku 2006 více jak čtyřnásobně.

 

 

VESA Česká Bělá

 

Šlechtění brambor

Šlechtitelská činnost stanice byla od samého počátku (r. 1947) směrována na udržovací šlechtění brambor, byly zde však šlechtěny i další plodiny. Pokud se týká brambor, bylo zde zpočátku vysazováno udržovací šlechtění keřkovských odrůd a kříženců brambor, ale postupně i část novošlechtění brambor.
Novošlechtění brambor bylo postupně z České Bělé převedeno zpět na stanici Keřkov a v České Bělé zůstalo jen udržovací šlechtění. Dále zde byl vysazován staniční pokus s kříženci stanice Keřkov (v letech 1951 - 1961) a později v letech 1962 - 1992 mezistaniční zkoušky (zkoušení perspektivních kříženců všech bramborářských stanic v bývalém Československu, pracujících v novošlechtění brambor).
V udržovacím šlechtění bylo na stanici Česká Bělá dosud vedeno více jak 60 odrůd. V udržovacím šlechtění byl na stanici využíván systém tradičního klonového šlechtění se začleněním ELISA testu ke kontrole zdravotního stavu. Plocha udržovacího šlechtění brambor na stanici Česká Bělá činila počátkem padesátých let kolem 35 ha. V sedmdesátých letech se pohybovala v rozmezí 38-42ha (včetně mezistaničních zkoušek kříženců) a v roce 2000 dosáhla až 71,4 ha.

 

Ostatní plodiny

Vedle šlechtění brambor byly na stanici šlechtěny i některé další plodiny. Od roku 1950 zde probíhalo novošlechtění ozimého žita. Přechodně zde pak probíhalo i novošlechtění žlutých ovsů. V roce 1955 bylo na stanici Česká Bělá převedeno ze stanice Keřkov udržovací šlechtění přadného lnu a později zde bylo započato i jeho novošlechtění. Od roku 1961 bylo na stanici rovněž přesunuto šlechtění kmínu kořenného. Ve šlechtění lnu a kmínu se stanice Česká Bělá postupně stala významným šlechtitelským pracovištěm. Z ostatních plodin bylo v České Bělé v udržovacím šlechtění tetraploidní žito Beskyd (v letech 1990 až 1998) a od roku 1987 novošlechtění máku bílého, od roku 1993 též máku modrého. Šlechtění těchto plodin zde bylo v roce 1998 ukončeno.

 

Vybavení stanice

Stanice Česká Bělá (její kanceláře, provozovny a sklady) byla zpočátku umístěna v objektu PhMr. J. Sajferta. V letech 1961 - 1962 pak byl v České Bělé vybudován nový staniční areál, zajišťující jak potřeby šlechtění brambor, tak i ostatních, na stanici šlechtěných plodin, ale i potřeby hospodářského provozu. Byla postavena staniční budova s kancelářemi, pracovnami šlechtitelů, rozborovnami brambor i ostatních plodin, bramborárnou o skladovací kapacitě 800 t, sklady pro potřeby šlechtění, aj. Byl též postaven kravín pro 100 ks dojnic, porodna a odchovna mladého dobytka aj.
Bramborárna měla zpočátku jednak část boxovou pro skladování větších partií sadby, jednak část lískovou pro skladování základního šlechtitelského materiálu brambor. Později byla boxová část bramborárny přebudována na skladování v ohradových paletách. V letech 1992 - 1994 byla provedena rekonstrukce a modernizace bramborárny. Skladovací kapacita bramborárny byla zvýšena na 1 200 tun a bramborárna byly vybavena moderním zařízením a dostupnou automatizací. Je zde vybudována linka na finální zpracování vyprodukovaných brambor. Kromě maximální péče o šetrnou manipulaci s hlízami je na vysoké úrovni i péče o pracovní prostředí zaměstnanců, včetně klimatizované a odhlučněné kabiny nad třídícím stolem. Vytříděné brambory jsou ukládány zpět do ohradových palet, do velkoobjemových vaků, nebo do pytlů velikosti 5 kg - 50 kg. Je zde i možnost i stacionárního moření sadbových hlíz. Větrání bramborárny je řízeno počítačem.

 

Současnost

Na jaře roku 2004 zakoupila stanici Vesa Velhartice, a.s. od společnosti Sativa Keřkov a.s. Stanice Česká Bělá byla v té době ve velmi zuboženém stavu. Bylo zrušeno oddělení šlechtění ostatních plodin, živočišná výroba včetně chovného stáda krav, opravářské dílny. Do techniky nebylo investováno již řadu let a scházelo 2/3 pozemků, na kterých se léta hospodařilo. Téměř nedotčená zůstala pouze bramborárna. Stanice tak začala pracovat s minimálním počtem zaměstnanců a nedostatečným strojním vybavením (v roce 1977 pracovalo na stanici 87 zaměstnanců, v roce 2004 jen 4 zaměstnanci + sezónní pracovníci na 124 ha pronajaté orné půdy. Nákupem pracoviště v České Bělé získala Vesa Velhartice další středisko pro udržovací šlechtění a zkoušení nových kříženců brambor. Vesa Velhartice se tak dostává se svými kvalitními odrůdami přímo do centra bramborářství.
V letech 2005 - 2009 se aktivity provozovny v České Bělé postupně rozšiřovaly. V současnosti se již jedná o samostatný právní subjekt s názvem Vesa Česká Bělá, a.s., který je dceřinou společností Vesy Velhartice. Hospodaří celkem na 1.100 hektarech zemědělské půdy, z čehož je téměř 1.000 ha půdy orné. Brambory jsou pěstovány na ploše 65 - 85 hektarů. Z dalších plodin se firma zaměřuje především na obilí, řepku a kukuřici. Významnou roli hraje rovněž živočišná výroba, společnost provozuje nový velkokapacitní kravín pro 320 kusů dojnic a je též významným producentem hovězího masa.

 

 

 

 

 

 

Chcete se na něco zeptat?

Pokud máte dotazy nebo nám pouze chcete něco sdělit, využijte kontaktní formulář.

Proč odrůdy od Vesa?

Šlechtitelská stanice Velhartice je specialistou na šlechtění nových odrůd a její působení sahá až do roku 1957. O firmě